UVEPROM Pin Arrangement
2716
16K (2K X 8) UVEPROM
2732
32K (4K X 8) UVEPROM
2764
64K (8K X 8) UVEPROM
27128
128K (16K X 8) UVEPROM
27256
256K (32K X 8) UVEPROM
27512
512K (64K X 8) UVEPROM
Return to menu